Hodeskade etter trafikkulykke

Personskadeadvokat1 har spesialkompetanse innen trafikkskaderstatning.

Har du krav på erstatning etter hodeskade?

Hodeskader kan være av ulike alvorlighetsgrader, fra helt lette skader til mer alvorlige skader med kraniebrudd og hjerneblødninger. Skader på hjernen kan oppstå selv om det ikke skjer brudd på selve hodeskallen, såkalt lukket hjerneskade. De indre strukturene i hjernen påvirkes da av stort trykk eller hurtig hastighetsendring, og skaper bevegelse av hjernen over hodeskallens ujevne innside. Slike skader kan ikke alltid avdekkes med bildeundersøkelser, og det kan derfor være nødvendig med nevropsykologisk undersøkelse.

Normale symptomer ved lettere hodeskader er hodepine, svimmelhet, kvalme, konsentrasjonsvansker og redusert hukommelse. Symptomer på mer alvorlig skade kan være akutt bevissthetstap, økende eller sterk hodepine, brekninger og nedsatt bevissthet eller forvirring. Terskelen bør være lav for å oppsøke lege ved hodeskader.

Dessverre er det ikke uvanlig at symptomene på hjerneskade feildiagnostiseres og at plagene tilskrives en annen årsak enn traumatisk hode- eller hjerneskade. Det er for eksempel ikke uvanlig at kognitive vansker tilskrives psykiske årsaker. Noen skadelidte opplever også en endring i personlighet, uten at det er mulig å peke på klare symptomer på skade. Det er derfor mulig å gå med en hodeskade i lengre tid uten å være klar over dette.

I forbindelse med utredningen av erstatningssaken vil det normalt bli innhentet en vurdering av skaden fra en objektiv medisinsk sakkyndig. På grunn av de utfordringer som foreligger med hensyn til diagnose er det helt avgjørende at skadelidte får en undersøkelse av korrekt type spesialist. Advokater som arbeider spesialisert med personskadeerstatning kjenner til hvilke spesialister som har kompetanse på hodeskader. Det er derfor svært viktig å søke bistand fra spesialisert advokat i forbindelse med erstatningssaken.