Leddskader etter trafikkulykke

Personskadeadvokat1 har spesialkompetanse innen trafikkskaderstatning.

Har du krav på erstatning etter leddskader?

Leddskader kan være benbrudd i knokkelen, men det kan også være knusningsskader eller skader på sener eller brusk. Ved omfattende skade på leddet kan tilhelingen bli problematisk, og mange opplever varige smerter fra leddet. Selv om skaden er ferdig behandlet kan forholdene i leddet være endret som følge av skaden, noe som på sikt kan føre til slitasjeforandringer. Slike forandringer kan igjen føre til irritasjon og betennelse, og leddet vil kunne miste kraft og bevegelighet.

I noen tilfeller fører skaden til behov for leddprotese, og dette kan også bli resultatet dersom man får omfattende problemer med slitasjeforandringer. Det er i utgangspunktet gode prognoser ved proteseoperasjon, men man må være klar over at en leddprotese normalt har en levetid på mellom 10-20 år. Ved utbytting av protese forventes normalt dårligere funksjon enn tidligere, og prognosen forverres ved hvert bytte. For unge skadelidte kan derfor funksjonen på sikt bli vesentlig dårligere enn hva den er etter en vellykket proteseoperasjon.

Ved erstatningsoppgjøret er det viktig at man ikke avslutter saken før skadeomfanget er endelig avklart. Man må også ta høyde for forventet skadeutvikling, og det er viktig å sørge for at dette vurderes av en medisinsk sakkyndig. Ved bruk av spesialisert advokat får du en trygghet for at slike forhold blir tilstrekkelig utredet, og at erstatningsoppgjøret bygger på korrekte forutsetninger.