Ryggmargsskade etter trafikkulykke

Personskadeadvokat1 har spesialkompetanse innen erstatning etter trafikkskade.

Krav på erstatning etter ryggmargsskader?

Ryggmargsskade innebærer at forbindelsen mellom hjernen og andre deler av kroppen brytes, slik at signaler ikke kommer forbi skadestedet. Desto høyere i ryggen skaden sitter, desto mer omfattende blir skadene. Ved komplett skade mister man all følelse og bevegelse nedenfor skadestedet, mens man ved delvis skade kan ha bevart ulik grad av funksjon. Nedsatt eller bortfalt førlighet og bevegelse i underkroppen er et tegn på ryggmargskade, og må tas svært alvorlig. Ambulanse bør tilkalles ved slike symptomer.

Ved mistanke om ryggmargskade bør den skadde ligge i ro, og ikke løftes eller snus. Dersom det er nødvendig å flytte den skadde må det unngås bevegelse av nakke og rygg, og den skadde må løftes så stabilt som mulig. Dersom det er mulig bør eventuelle løft utføres av 3-4 personer, for å unngå at ryggraden beveges.

Den første tiden etter en traumatisk ryggmargsskade er ryggen i en slags sjokktilstand, der alle signaler forbi skadestedet kan stoppe opp helt. Når denne sjokkperioden er over vil følelse og bevegelse til en viss grad kunne komme tilbake, og det kan derfor ta noe tid før man kan fastslå om en skade er komplett eller delvis.

Enten skaden er komplett eller delvis kan ryggmargsskader få stor betydning for videre funksjon, og mange opplever en helt eller delvis bortfalt arbeidsevne. Skaden kan også føre til betydelige merutgifter, herunder utgifter til behandling, hjelpemidler og hjelp og pleie i hjemmet. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med spesialisert advokat i forbindelse med erstatningsutmålingen. Beregning av erstatning er teknisk utfordrende, og det er viktig med kjennskap til reglene for å sikre at erstatningsutmålingen blir korrekt.