Erstatningsposter trafikkskade

Nedenfor kan du se igjennom de ulike erstatningspostene for trafikkskade.

Påført inntektstap etter trafikkskade

Dersom du har lidt inntektstap som følge av trafikkskaden har du krav på erstatning for dette. Inntektstapet utgjør differansen mellom sannsynlig inntekt uten trafikkskaden, og din faktiske inntekt med trafikkskaden.

Fremtidig inntektstap etter trafikkskade

Dersom du ikke kommer tilbake i jobb helt eller delvis som følge av skadene du ble påført, foreligger det et inntektstap også i fremtiden. Dette er erstatningsrettslig vernet.

Påførte merutgifter etter trafikkskade

Du har krav på dekning av rimelige og nødvendige merutgifter du har pådratt deg som følge av skaden du har blitt påført. Erstatningen er subsidiær, og det må derfor først søkes dekning fra eksempelvis HELFO, NAV og Pasientreiser for de utgiftene der dette er aktuelt.

Fremtidige merutgifter etter trafikkskade

Det kan også kreves erstatning for fremtidige merutgifter som du vil ha som følge av skaden du har blitt påført.

Hjemmearbeidstap etter trafikkskade

Dersom du har mistet evnen til å utføre arbeid i hjemmet har du krav på erstatning for dette.

Menerstatning etter trafikkskade

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen er standardisert, og gis kun ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller høyere. Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell.

Oppreisning etter trafikkskade

Oppreisning er erstatning for tort og smerte, og annen krenkelse eller skade av ikke- økonomisk art. Oppreisningen utmåles skjønnsmessig, og utbetales som en engangssum. Erstatningsutmålingen er i stor grad basert på domstols- og forvaltningspraksis.

Ved utmålingen av oppreisning legges det også vekt på hvor omfattende og smertefulle skader du er blitt påført, og alvorligheten av den straffbare handlingen du har blitt utsatt for.